Adwin Peeks's Terms & Conditions

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden Adwin Peeks Communicatie

Van toepassing op door of vanwege Adwin Peeks Communicatie verleende diensten.

  1. Adwin Peeks Communicatie is opgericht door Adwin Peeks
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Adwin Peeks Communicatie.
  3. Een opdracht komt pas tot stand nadat deze door Adwin Peeks Communicatie is aanvaard.
  4. Adwin Peeks Communicatie kan een opdracht ook onder zijn verantwoordelijkheid laten uitvoeren. Het bepaalde in artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
  5. Verrichte werkzaamheden worden maandelijks tussentijds in rekening gebracht als de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand.
  6. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is sprake van verzuim van rechtswege en is een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Indien geen tijdige betaling van het verschuldigde plaatsvindt zullen buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht. Bij gerechtelijke invordering is mede bevoegd de rechter in de plaats waarin het kantoor gevestigd is.
  7. Op iedere opdracht is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Eventuele geschillen worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter onderworpen.